HAZAI ANYAKÖNYVEZÉS

A magyar állampolgárokat érintő valamennyi külföldön bekövetkezett anyakönyvi eseményt (születés, házasság, válás, halál) Magyarországon is anyakönyveztetni kell. A kérelmeket Magyarországon az okmányirodákban, Ausztráliában a Canberrai Magyar Nagykövetség Konzuli Részlegénél, a Melbourne-i Konzuli Irodánál, valamint a tiszteletbeli konzuloknál lehet benyújtani. Az anyakönyvezési ügyeket Budapest Főváros Kormányhivatala végzi Budapesten, nagykövetségünk konzuli részlege csak közvetítő hatóságként működik közre az eljárásban. Az eljárások ügyintézési ideje hiánytalan kérelem esetén kb. 6 hónap.

Budapest Főváros Kormányhivatala Hazai Anyakönyvi Osztály 2:

1075 Budapest, Károly krt. 11.

email: hazaianyakonyv@bfkh.gov.hu; Tel.: + 36 1 323-3176

 

Születés anyakönyvezése

Magyar állampolgár külföldön történt születésének anyakönyvezéséhez az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:

 • kitöltött formanyomtatvány (a nyomtatványt kiskorú esetén mindkét szülőnek alá kell írnia)
 • külföldi születési anyakönyvi kivonat eredetiben vagy konzuli hiteles másolatban; (Amennyiben az eredeti okiratot szeretné megtartani, konzuli hiteles másolat készítésére van lehetőség. Hiteles fordítás csak abban az esetben szükséges ausztrál anyakönyvi kivonatról, ha az kézzel írott, illetve ha „Megjegyzés” (Endorsement) rovata extra bejegyzést tartalmaz. ’Not any’ nem tekintendő megjegyzésnek. Apostille hitelesítésre nincs szükség ausztrál anyakönyvek esetében. Egyéb országban kiállított anyakönyvi kivonatok kapcsán kérje konzuli részlegünk segítségét!)
 • szülők személyazonosságát és magyar állampolgárságát igazoló okiratok: érvényes magyar és/vagy külföldi útlevél, személyazonosságot igazoló egyéb okiratok (jogosítvány, személyigazolvány), lakcím igazoló kártya, magyar és külföldi állampolgársági igazolások, honosítási okiratok
 • szülők házassági anyakönyvi kivonata eredetiben vagy hiteles másolatban (Amennyiben a szülők házassága még nem került anyakönyvezésre Magyarországon, ezt a születés anyakönyvezésével egyidejűleg kezdeményezni kell. Ha az anyakönyvezendő személy születésének időpontjában a szülők nem voltak házasok, illetve a házasságra csak a születést követően kerül sor, apai elismerő nyilatkozat megtétele szükséges. Az apai nyilatkozat csak konzul előtt, személyesen tehető meg. A nyomtatványt az anyának, illetve 14. életévének betöltése után az anyakönyvezendő személynek is alá kell írnia. Az anya és a gyermek tiszteletbeli konzul előtt is aláírhatja az apai elismerő nyilatkozathoz való hozzájárulást.)
 • saját névre megcímzett, ún. „registered post” boríték.
 • Születés hazai anyakönyvezésekor az anyakönyvezendő személyt külföldi vagy magyarországi címre nyilvántartásba kell venni. Kiskorú nyilvántartásba vételéhez mindkét szülő konzul vagy anyakönyvvezető előtt tett aláírására szükség van! Ezért kérjük, hogy a születés hazai anyakönyvezésére szolgáló adatlap nyilvántartásba vételre vonatkozó részéről se feledkezzenek el! Kiskorú személyt az apa, az anya vagy a szülők közös bejelentett lakcímére lehet nyilvántartásba venni. Az anyakönyvezendő kiskorú személy nyilvántartásba vételéhez külföldi címet abban az esetben lehet megadni, ha a szülők közül legalább egy ezen a külföldi lakcímen nyilvántartásba vetette magát.

 

Házasság anyakönyvezése

Magyar állampolgár külföldön történt házasságának anyakönyvezéséhez az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:

 • kitöltött formanyomtatvány
 • külföldi házassági anyakönyvi kivonat (unabridged marriage certificate – teljes adattartalmú) eredetiben vagy hiteles konzuli másolatban; (Hiteles fordítás csak abban az esetben szükséges ausztrál anyakönyvi kivonatról, ha az kézzel írott, illetve „Megjegyzés” (Endorsement) rovata extra bejegyzést tartalmaz. ’Not any’ nem tekintendő megjegyzésnek. Apostille hitelesítésre nincs szükség ausztrál anyakönyvek esetében Egyéb országban kiállított anyakönyvi kivonatok kapcsán kérje konzuli részlegünk segítségét!)
 • a magyar állampolgársággal rendelkező házastárs születési anyakönyvi kivonata
 • a felek állampolgárságát igazoló okiratok: érvényes útlevél, állampolgársági bizonyítvány vagy honosítási okirat
 • a felek személyazonosságát igazoló okiratok
 • a házasságot megelőző elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló dokumentum (jogerős bontóítélet, halotti anyakönyvi kivonat)
 •  saját névre megcímzett, ún. „registered post” boríték.

 

Válás anyakönyvezése

Amennyiben a külföldön kötött és külföldön felbontott házasság Magyarországon még nem volt anyakönyvezve, úgy a házasságot és a válást egyaránt anyakönyveztetni kell.  A két eljárás egyszerre is kezdeményezhető.

Külföldön történt válás hazai anyakönyvezéséhez az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:

 • kitöltött formanyomtatvány
 • magyar házassági anyakönyvi kivonat
 • válást igazoló eredeti okirat (válási záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonat, vagy jogerős bontóítélet) hiteles magyar fordítással
 • magyar házastárs születési anyakönyvi kivonatának másolata
 • a felek állampolgárságát igazoló okiratok: érvényes útlevél vagy egyéb személyazonosságot igazoló okirat
 • saját névre megcímzett, ún. „registered post” boríték.

 

Haláleset anyakönyvezése

Külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezéséhez az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:

 • kitöltött formanyomtatvány
 • halál tényét bizonyító külföldi anyakönyvi kivonat eredetiben vagy hiteles másolatban
 • az elhunyt személy magyar születési anyakönyvi kivonata eredetiben
 • magyar állampolgárságot igazoló okirat fénymásolata (érvényes útlevél, személyazonosságot igazoló okirat, lakcímkártya, egy évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvány)
 • ha az elhunyt a haláleset időpontjában házas, elvált vagy özvegy volt, ezen családi állapotok igazolására szolgáló okiratok másolata
 • saját névre megcímzett, ún. „registered post” boríték.