EGYSZERŰSÍTETT HONOSÍTÁS

 

Kérelmet az nyújthat be, aki a kedvezményes honosítás következő (együttes) feltételeinek maradéktalanul megfelel:

- maga vagy felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását,

- magyar nyelvtudását igazolja (ezt a kérelmet átvevő szerv a kérelem benyújtásakor és az eskü letétele előtt is ellenőrzi!),

- a magyar jog szerint büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban, és

- honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát.

Az állampolgársági kérelem mellett a kérelmezőnek be kell nyújtani a születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratokat (házassági anyakönyvi kivonat, válást igazoló dokumentum stb.), valamint az egykori magyar állampolgárságot igazoló dokumentumokat (például a felmenők születési anyakönyvi kivonatai, de lehet plébánosi/lelkipásztor igazolás vagy régi magyar okirat, például illetőségi bizonyítvány, iskolai bizonyítvány, katonakönyv stb.). Elsődlegesen a felmenő anyakönyvi kivonata alkalmas a magyar állampolgártól való leszármazás igazolására. A „leszármazási láncot” addig kell visszavezetni, amíg olyan felmenőhöz nem jutunk, akiről vélelmezni lehet, hogy volt magyar állampolgár. A felmenő egykori magyar állampolgárságának igazolására alkalmas pl.: anyakönyvi kivonat (születési, házassági, halotti), állampolgársági bizonyítvány, opciós bizonyítvány, illetőségi bizonyítvány, honosítási/visszahonosítási okirat, korabeli munkakönyv, cselédkönyv, névváltoztatási-, elbocsátási okirat, iskolai bizonyítvány, korabeli lakcímbejelentő, katonakönyv, korabeli magyar útlevél. A magyar állampolgártól való leszármazás igazolására a plébánosi/lelkipásztori igazolás is alkalmas, ha az 1895 előttről szól. A kérelemhez mellékelni kell egy darab igazolványképet.

Az egyszerűsített honosítási kérelem-nyomtatvány magában foglalja az önéletrajzot és a névmódosítási kérelmet is.

A kérelmező köteles nyilatkozni arról, hogy büntetlen előéletű és nem folyik ellene büntető eljárás, valamint arról, hogy az elmúlt öt évben elmarasztalta-e valamely bíróság szándékos bűncselekmény miatt. A külföldön élő kérelmezőnek az eljáró szerv felhívására csatolnia kell a külföldi lakóhelye szerint illetékes hatóság büntetlenséget tanúsító igazolását.

Az idegen nyelvű okiratokat hiteles magyar nyelvű fordítással kell benyújtani.

A határon túli magyarok az egyszerűsített honosítási eljárással egyidejűleg kérhetik

-    hogy saját vagy felmenőjük egykori magyar születési családi nevét viselhessék,

-    többtagú születési családi névből egy vagy több tag, valamint születési és házassági névből a nemre utaló végződés vagy névelem elhagyását,

-    utónevük magyar megfelelőjét.

A névmódosítási kérelmet okirattal vagy szakvéleménnyel kell alátámasztani. A névmódosítást személyenként, kell kérelmezni. Névmódosítással nem változtatható meg a házassági név, a házassági névviselési forma. A kérelmező saját vagy felmenője egykori magyar születési családi nevének írásmódját korabeli magyar állami hatóság által kiállított okirattal tudja igazolni. A kérelmet alátámasztó okirat elsősorban a kérelmező vagy felmenője magyar anyakönyvi kivonata, továbbá az anyakönyvi bejegyzés alapján kiállított, a személyi adatokat közhitelűen igazoló okmány. Ezek egybeesnek a kérelmező vagy felmenője egykori magyar állampolgárságát igazoló vagy valószínűsítő okiratokkal.

A magyar nyelvtől és névviseléstől idegen névelem (pl. az egyes szláv nyelvekben

– orosz, ukrán, belorusz – szokásos apai név) vagy nemre utaló végződés (-ová, -a) elhagyható a névmódosítás keretében. A kérelem igazolására külön okiratot nem kell bemutatni, a szükséges adatokat a születési anyakönyvi kivonat tartalmazza. A névmódosítás a magyar állampolgárság megszerzésével egyidejűleg lép hatályba.

Az egyszerűsített honosítási eljárásban a házastársaknak külön-külön kell a törvényben előírt feltételeket igazolni, így a felmenő egykori magyar állampolgárságát. Kedvezményes honosítását azonban kérheti a magyar állampolgárral legalább tíz éve, vagy amennyiben közös gyermekük született, legalább öt éve fennálló, érvényes házasságára hivatkozva a nem magyar állampolgár házastárs is, ha magyar nyelvtudását igazolja. (Az öt vagy tíz év megléte a házasság, és nem a magyar állampolgárság tekintetében elvárás, elegendő, ha a kérelem benyújtásakor már magyar állampolgár a házastárs.)

A kérelemről a köztársasági elnök dönt. Hiánytalanul benyújtott kérelem esetén 4-5 hónap után lehet általában eredményt várni.

A honosított személy választása szerint állampolgársági esküt vagy fogadalmat tesz. Az esküt vagy a fogadalmat a honosított magyarországi polgármester előtt vagy a magyar külképviselet vezetője előtt teszi le. A cselekvőképtelen személy nevében az esküt vagy fogadalmat a törvényes képviselője teszi le. A honosított a magyar állampolgárságot az eskü vagy fogadalom letételének napján szerzi meg.

A magyar állampolgárság megszerzése nem jelenti automatikusan a magyar útlevél megszerzését. A magyar útlevél igénylésének előfeltétele a magyar állampolgárság, tehát az útlevelet csak akkor lehet igényelni, ha a kérelmező már magyar állampolgár (megkapta a honosítási okiratot és letette az esküt).

A honosítottak és visszahonosítottak esetében a magyar állampolgárság megszerzését – 2007 óta kötelezően – követi a hazai anyakönyvezés. A honosítást és visszahonosítást kérők külföldön történt születésének, házasságkötésének és bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének hazai anyakönyvezéséhez adatlapot kell kitölteni, melyet a honosítási kérelem benyújtásakor kell a csatolt iratanyaghoz mellékelni.

 

Ezúton kívánjuk felhívni ügyfeleink figyelmét arra, hogy a magyar állampolgárság egyszerűsített honosítással történő megszerzésének többek között az egyik alapvető törvényi feltétele, hogy a kérelmező kommunikációs szinten értse és beszélje a magyar nyelvet, honosítási kérelmét önállóan segítség nélkül elő tudja terjeszteni, az ügyintéző által feltett egyszerű kérdésekre önállóan, rövid mondatokban válaszolni tudjon. Amennyiben a nyelvtudás ellenőrzésekor Ön a kellő szintet nem éri el, honosítási kérelmében nem számíthat pozitív döntésre.

Jelen felhívásunk célja, hogy elősegítse az egyszerűsített honosítási eljárásban a magyar nyelv nem megfelelő mértékű ismeretének hiányából adódó gyakori problémák elkerülését, illetve megelőzze azt, hogy az egyszerűsített honosítási eljárás törvényi feltételeinek - kiemelten a magyar nyelvtudás hiánya – nem kellő ismerete következtében Ön visszaélés áldozatává váljon.

Kérjük, hogy fokozottan figyeljen az egyszerűsített honosítási eljárás valamennyi törvényi kritériumának meglétére kérelme benyújtásakor, fordítson külön gondot a magyar nyelv elsajátítására, mert annak a fentiekben vázolt szinten történő ismerete alól nincs törvényi mentesítés, azt a hatóság minden esetben közvetlenül ellenőrzi.

További információkért kérjük keresse fel az alábbi honlapot!

http://allampolgarsag.gov.hu/